BARCELONA INTERNATIONAL MEETINGS

این گروه برای افراد اسپانیایی زبان و افرادی از کشورهای دیگر می باشد تا با هم ملاقات کنند. در بارسلون خارجی های زیادی وجود دارند که می خواهند با افراد اسپانیایی زبان ملاقات کنند و تمرین زبان نمایند، و همچنین برای زبان کاتالان. همچنین، افرادی که کاتالان و/یا اسپانیایی صحبت می کنند و مایلند افرادی از کشورهای دیگر را ببینند و با فرهنگ و زبان آنها آشنا شوند. به همین خاطر، این گروه سعی می کند این فرصت را فراهم نماید؛ فعالیت این گروه تنها محدود به یک تبادل زبانی نیست، بلکه رویدادها و فعالیتهایی را برنامه ریزی می کند که در آن هر کسی می تواند شرکت کند و با دیگران آشنا شود


هر چهارشنبه, 21:00 - 22:30
Bar Billar HDP : Sant Joaquim 35

هر جمعه, 21:15 - 23:00
El Rey Del Jamón : Comte Borrell 290

عکسLA SOMBRA DEL VIENTO

LA SOMBRA DEL VIENTOMÁS PÁGINAS DE MUNDIÑOL